شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

آگهی دعوت به مجمع


آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت کارتن ایران (سهامی عام )

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارتن ایران (سهامی عام) دعوت می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 8 صبح روز شنبه 30 تیر ماه 1397 در محل شرکت واقع در تهران , جاده قدیم کرج , بعد از میدان شیرپاستوریزه -اول شاد آباد تشکیل می گردد, حضور به هم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت کارتن ایران (سهامی عام )