شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

امیرحسین اسماعیل پور
سمت :

مدیرعامل

پست الکترونیک :

[email protected]

تلفن :

زهره میرزایی رودپشتی
سمت :

معاونت مالی و اقتصادی

پست الکترونیک :

[email protected]

تلفن :

سید عقیل آبرومند
سمت :

مدیر بازرگانی

پست الکترونیک :

[email protected]

تلفن :

منیژه علی همتی
سمت :

مدیر مالی

پست الکترونیک :

[email protected]

تلفن :

حسن دویران
سمت :

مدیر منابع انسانی

پست الکترونیک :

[email protected]

تلفن :

محمود اکبری
سمت :

مدیر فروش

پست الکترونیک :

[email protected]

تلفن :